הַקדָמָה


1. התנאים וההגבלות שלהלן יחד עם התנאים המפורטים בהזמנת הרכש ("PO"), ובמידת הצורך במסמכים המצורפים ל- PO ("התנאים המיוחדים" ובאופן כולל, "התנאים") יחול על כל הרכישות של המוצרים ו / או השירותים ("מוצרים") שבוצעו על ידי LK., מהספק המיועד בת"א ("הספק"). כל אחד מ- LK והספק יכונה כאן "צד", וביחד, "הצדדים".

2. תנאים אלה ייכנסו לתוקף עם קבלת ה- PO על ידי הספק בהתאם לסעיף 35 לתנאים אלה, ויחולו אך ורק על רכישת המוצרים על ידי LK מהספק. על ידי קבלת ה- PO, הספק מאשר ומסכים כי תנאים אלה מהווים את החוזה המלא בין LK לבין הספק ביחס לעסקאות הנחשבות על ידי PO, וכי הם גוברים על כל הייצוגים, התקשורת, ההסכמים וההבנות הקודמים או בעת ובעונה אחת, בעל פה או בכתב, ביחס לנושא זה, אלא אם הוסכם אחרת על ידי LK והספק בכתב. שום שינוי או תוספת לתנאים אלה או לכל הוראה אחרת בחוזה למכירת מוצרים תחייב אף אחד מהצדדים אלא אם כן הוסכם מראש על הדדי.
במקרה של סתירה בין התנאים המיוחדים (כמאושרים על ידי LK) לבין כל התנאים וההגבלות האחרים המפורטים בתנאים אלה, התנאים המיוחדים יגברו.
המוצרים

המוצרים יסופקו ל- LK ויהיו מהסוג, האיכות, גודל התיקון של הציור, סוג החומר, תיאור, גימור, מצב ואריזה. כל מפרטים או הוראות אחרים הכלולים בתיק PO (או "המפרט") או מצורף אליו. במידת הצורך, המוצרים יהיו זהים לדוגמאות או דוגמאות שהחליפו הצדדים עליהם והוסכם עליהם. המוצרים יהיו באיכות ובחומרים הטובים ביותר ויוצרו בסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר.
ביחס לכל חלק או רכיב של המוצרים, כאשר נקבע תקן על ידי מכון התקנים הישראלי או כל ארגון תקן מקומי או בינלאומי אחר החלים ברחבי העולם ("תקן"), רכיב או חלק כזה יעמדו בתנאים של התקן, ויאושר על ידי מעבדה מורשית במדינת המקור הרלוונטית. LK שומרת לעצמה את הזכות לערוך בדיקות מעבדה כדי לוודא תאימות לדרישות התקן.
אריזה, אספקה ​​ומסירה של המוצרים

הספק יעמוד בכמויות ותאריכי האספקה ​​המפורטים בתו. הספק עשוי להיות רשאי להקדים או לדחות את תאריך האספקה, בכפוף להסכמה מפורשת, מתקדמת, בכתב של LK. במקרה של עיכוב באספקה, מכל סיבה שהיא, תהיה ל- LK הזכות לסרב לקבל את המוצרים או כל חלק מהם, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת שיהיה לה על פי החוק. כאשר מועד האספקה ​​הוקדם ללא ההסכמה המתקדמת האמורה של LK, LK תהיה רשאית להחזיר מוצרים כאמור על חשבון הספק.
אלא אם כן המפקדה או התנאים המיוחדים קובעים אחרת, מסירת המוצרים תהיה המיקום המיועד של DDP LK (כהגדרתו של מונח זה ב- Incoterm 2010).
חומרי אריזה, אריזת המוצרים, כמו גם ההוצאות שהוציא הספק בהובלה, פריקה ואספקה ​​של המוצרים, או כל פעולה אחרת שבוצעה עד להשלמת פו זה, ייכללו במחיר של המוצרים, אלא אם כן נקבע אחרת בתנאים המיוחדים.
הנכסים של LK

כל החומרים (לרבות חומרי גלם או עיבוד כלשהם), כל הציוד, הכלים, התוכניות, התבניות וההגדרות, אשר LK מעניקה מעת לעת לספק ו / או מוציאים על עצמם את הוצאות הרכישה שלהם לצורך רודף ה- PO; כל המפרט, הדגמים, השרטוטים או ידע טכני אחר או במישרין או בעקיפין המבוסס על קשורות או נובעות מעסקאות הנחשבות על ידי PO או כל מידע סודי של LK (כמוגדר להלן); וכל זכויות הקניין הרוחני במוצרים הקשורים אליהם, כמו גם כל שינוי, התאמה או גזירה שלהם (ביחד, "הנכסים של LK") הם, יהיו ויישארו נחלתם הבלעדית של LK, וכל שימוש אחר בהם לכל מטרה אחרת אסור. למטרה זו, "זכויות קניין רוחני" פירושן (i) כל המצאות, תגליות, ידע וטכנולוגיה, בין אם מדובר בפטנט ובין אם לאו, וכל הפטנטים, הרישומים, גילוי ההמצאות והיישומים בגינם, כולל חלוקות, המשכים, המשך יישומי חלק, וחידוש, וכוללים חידושים, הארכות, בחינות מחודשות והנפקות חוזרות; (ii) מידע חסוי, סודות מסחריים וידע, לרבות תהליכים, שרטוטים, שיטות עסקיות, נוסחאות, שרטוטים, אבי טיפוס, מודלים, עיצובים, רשימות לקוחות ורשימות ספקים; (ג) יצירות שפורסמו ולא פורסמו של מחבר